Co znamenají jednotlivá data z finančních výkazů v grafech.

Stock Price – cena za akcii

Termín stock price označuje současnou cenu, za kterou se na trhu s akciemi obchoduje. Každá veřejně obchodovaná společnost, když jsou emitovány její akcie, dostane cenu – přiřazení jejich hodnoty, která ideálně odráží hodnotu samotné společnosti.

Price to Earnings – Poměr ceny a zisku

Poměr ceny a zisku (P/E Ratio) je vztah mezi cenou akcií společnosti a ziskem na akcii (EPS). Jedná se o populární poměr, který dává investorům lepší představu o hodnotě společnosti. Poměr P/E ukazuje očekávání trhu a je cenou, kterou musíte zaplatit za jednotku aktuálních výdělků (případně budoucích výdělků). Zisky jsou důležité při oceňování akcií společnosti, protože investoři chtějí vědět, jak je společnost zisková a jak zisková bude v budoucnu. Kromě toho, pokud společnost neroste a současná úroveň zisků zůstává konstantní, lze P/E interpretovat jako počet let, za který bude společnost platit částku vyplacenou za každou akcii.

EPS Growth – Růst zisku na akcii

Růst zisku na akcii (EPS) je klíčová metrika používaná k určení podílu běžného akcionáře na zisku společnosti. EPS měří alokaci zisku každé společné akcie ve vztahu k celkovému zisku společnosti. Hodnota EPS je důležitá, protože ji používají investoři a analytici k hodnocení výkonnosti společnosti, k predikci budoucích výnosů a k odhadu hodnoty akcií společnosti. Čím vyšší je EPS, tím je společnost považována za ziskovější a tím více zisků je k dispozici pro distribuci jejím akcionářům.

Revenue – Příjmy

Příjmy je hodnota veškerého prodeje zboží a služeb uznaná společností za určité období. Příjmy (označované také jako tržby nebo výnosy) tvoří začátek výkazu zisku a ztráty společnosti a jsou často považovány za „hlavní linii“ podniku. Výdaje se odečítají z příjmů společnosti, aby se dospělo k jejímu zisku nebo čistému příjmu. Hodnoty v grafu jsou uváděny v mill. US$, tedy hodnota v grafu například 80,000 = 80 miliard dollarů.

Net Income – čistý zisk

Čistý příjem je částka účetního zisku, který společnosti zbyl po splacení všech jejích výdajů. Čistý příjem se zjistí odečtením výnosů z prodeje a odečtením COGS, SG&A, odpisů a amortizace, úrokových nákladů, daní a jakýchkoli dalších nákladů. Čistý příjem je poslední řádková položka ve vlastním výkazu zisku a ztráty. Některé výkazy zisku a ztráty však budou mít v dolní části samostatnou část, která sladí počáteční nerozdělený zisk s konečným nerozděleným ziskem prostřednictvím čistého zisku a dividend. Hodnoty v grafu jsou uváděny v mill. US$, tedy hodnota v grafu například 20,000 = 20 miliard dollarů.

Dividend Payouts – výše dividendy

Dividenda je podíl na zisku a nerozděleném zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Když společnost vytvoří zisk a akumuluje nerozdělený zisk, mohou být tyto příjmy buď reinvestovány do podnikání, nebo vyplaceny akcionářům jako dividenda. Roční dividenda na akcii vydělená cenou akcie je dividendový výnos. Hodnota dividendy se určuje na akcii a vyplácí se stejně všem akcionářům stejné třídy (běžným, přednostním atd.). Platbu musí schválit představenstvo. Když je dividenda vyhlášena, bude vyplacena k určitému datu, známému jako datum splatnosti.

Long Term Debt – Dlouhodobý dluh

Long Term Debt (LTD) je jakákoli částka nesplaceného dluhu, který společnost drží, se splatností 12 měsíců nebo delší. V rozvaze společnosti je klasifikován jako dlouhodobý závazek. Doba splatnosti pro LTD se může pohybovat kdekoli od 12 měsíců do 30 a více let a typy dluhů mohou zahrnovat dluhopisy, hypotéky, bankovní půjčky, atd. LTD může být sloučen do jedné řádkové položky a zahrnovat několik různých typů dluhů, nebo může být rozdělen do samostatných položek, v závislosti na finančním výkaznictví a účetních zásadách společnosti. Hodnoty v grafu jsou uváděny v mill. US$, tedy hodnota v grafu například 80,000 = 80 miliard dollarů.

Shares Outstandings – počet akcií v oběhu

Vydané akcie představují počet akcií společnosti, které jsou obchodovány na trhu a jsou k dispozici investorům. Zahrnují všechny akcie s omezeným přístupem držené vedoucími pracovníky a zasvěcenými osobami společnosti (vedoucí zaměstnanci), jakož i kapitálová část vlastněná institucionálními investory, jako jsou podílové fondy, penzijní fondy a zajišťovací fondy. Počet akcií v oběhu se zvyšuje, když společnost vydá další akcie nebo když zaměstnanci využijí opce na akcie. Korporace získávají peníze prostřednictvím počáteční veřejné nabídky (IPO) výměnou majetkových účastí ve společnosti za financování. Zvýšení počtu akcií v oběhu zvyšuje likviditu, ale zvyšuje ředění. Naopak, zbývající počet akcií se sníží, pokud společnost koupí zpět některé ze svých vydaných akcií prostřednictvím programu zpětného odkupu akcií.

Assets (brown) vs Liabilities (red) – aktiva (hnědá) vs dluh (červená)

Aktiva jsou veškerá aktiva, u nichž se očekává převod do hotovosti do jednoho roku. Obvykle se používají k měření likvidity společnosti. Aktivy společnosti jsou myšleny budovy, kanceláře, auta, stroje, počítače, atd…

Dluh je finanční závazek společnosti, který má za následek budoucí obětování ekonomických výhod pro jiné subjekty nebo podniky. Závazek může být alternativou k vlastnímu kapitálu jako zdroj financování společnosti. Závazky mohou společnostem pomoci organizovat úspěšné obchodní operace a urychlit vytváření hodnot. Špatné řízení závazků však může mít za následek významné negativní důsledky, jako je pokles finanční výkonnosti nebo, v horším případě, bankrot.

Pro investory je samozřejmě nejlepší, když aktiva společnosti převyšují dluh společnosti, jelikož v případě bankrotu je z prodeje aktiv zaplacen dluh (věřitelé) a část peněz, která zbyde je rozdělena mezi akcionáře.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2022 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika