M&T Bank Corp. (MTB)

PROFIL SPOLEČNOSTI

M&T Bank působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním služeb retailového a komerčního bankovnictví, trustových služeb, správy majetku a investičních služeb. Mezi její segmenty patří Business Banking, Commercial Banking, Commercial Real Estate, Discretionary Portfolio, Residential Mortgage Banking a Retail Banking. Segment Business Banking poskytuje podnikatelské úvěry a leasingy, včetně podnikatelských kreditních karet, depozitní produkty a finanční služby. Segment Commercial Banking poskytuje úvěrové produkty a bankovní služby pro střední a komerční klientelu. Segment Commercial Real Estate poskytuje, prodává a obsluhuje úvěry na komerční nemovitosti. Segment Discretionary Portfolio zahrnuje cenné papíry na investičních a obchodních účtech, úvěry na rezidenční nemovitosti a ostatní aktiva. Segment Residential Mortgage Banking poskytuje služby v oblasti hypotečních úvěrů na bydlení a prodává úvěry na sekundárním trhu investorům. Segment Retail Banking nabízí služby, které zahrnují pobočky, bankomaty a další. Společnost sídlí v Buffalu ve státě New York.

Sektor: Financial IPO: 17.03.1980
Odvětví: Banks-Regional Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 22 879 Burza: NYSE
CEO: Rene Jones Ticker: MTB
Založeno: 1856 Rating S&P: BBB+
Země: USA Rating Moody’s: A3
One M&T Plaza                  Portfolio GP: ANO
Buffalo, NY, 14203                  Web: mtb.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy M&T Bank v dlouhodobém horizontu rostou. I když dojde občas ke zpomalení, tak za posledních 35 let mají velmi solidní rostoucí trend. V roce 2021 dosáhly příjmy 5.99 miliardy dolarů, což je o necelé 1 % více než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom podobně, jen je tu více znatelná finanční krize, kde došlo k poklesu o 60 %. V roce 2021 dosáhl zisk na akcii na 13.80$, což je o necelých 39 % více, než v předchozím roce 2020.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, i když řekněme v cyklech, ale stále ve stoupajícím trendu.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE M&T Bank se pohybuje v průměru kolem požadovaných 10 %.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 60 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u M&T Bank vidíme pokles v posledních dvou letech na 70 %. Banka tedy od roku 2019 poskytuje čím dál méně úvěrů, jelikož se v průměru pohybovala kolem 95 %.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 71 miliard dolarů a jedná se o stejnou výši jako v předchozím roce.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 60 miliard dolarů a zde je to nárůst o 26 % oproti předchozímu roku.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. M&T Bank je v současnosti na hodnotě 1.10.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr pod dlouhodobým průměrem 1.77 / 1.96.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2021 byl tento poměr ještě trochu nad požadovanou úrovní a to 10.44 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. M&T Bank mají za rok 2021 2.23 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých a toto číslo od roku 2020 roste.

Dividendy

Graf výplaty dividend je zde o poznání jiný, než u ostatní většiny bank, které jsou závislé na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 4.80$ na akcii.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti rostl až do roku 2016, kdy dosáhl množství necelých 157 milionů akcií. Od té doby počet akcií v oběhu klesá až na současných 129 milionů.

Růst dividend %

Graf znázorňující každoroční procentuální navyšování dividend s výhledem do roku 2026. Můžeme vidět, že každoroční navyšování samozřejmě kolísá, ale v průměru vychází na 11.70 % za posledních 20 let.

Výplatní poměr

Výplatní poměr se dlouhodobě pohybuje kolem 30 – 40%, takže bance zbývá ještě dostatek kapitálu a má velké rezervy. Opakem byla finanční krize, kde vyplatila dokonce 95 % svého kapitálu akcionářům. Ale i přesto si výši dividendy udrželi.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla M&T Bank kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 11.42 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců v průběhu let až na menší výkyvy stále roste. V roce 2021 M&T Bank zaměstnávala 17 115 zaměstnanců, což je o 4 000 více, než v roce 2011.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je růst do konce roku 2023 a to zhruba o 29 % a poté stagnování, popřípadě lehčí pokles. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 5.99 miliardy dolarů na 9.27 miliardy dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst do konce roku 2024 a to dokonce o 50 % a poté během následujících dvou let menší poklesy. I tak by měl zisk na akci vzrůst z 13.80$ v roce 2021 na 15.10$ na akcii v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.24, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 1.42 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.62%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 453.74$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti M&T Bank 192.56$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 323.15$. (výpočty jsou ke dni 10.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

M&T Bank působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním služeb retailového a komerčního bankovnictví, trustových služeb, správy majetku a investičních služeb. Mezi její segmenty patří Business Banking, Commercial Banking, Commercial Real Estate, Discretionary Portfolio, Residential Mortgage Banking a Retail Banking. Segment Business Banking poskytuje podnikatelské úvěry a leasingy, včetně podnikatelských kreditních karet, depozitní produkty a finanční služby. Segment Commercial Banking poskytuje úvěrové produkty a bankovní služby pro střední a komerční klientelu. Segment Commercial Real Estate poskytuje, prodává a obsluhuje úvěry na komerční nemovitosti. Segment Discretionary Portfolio zahrnuje cenné papíry na investičních a obchodních účtech, úvěry na rezidenční nemovitosti a ostatní aktiva. Segment Residential Mortgage Banking poskytuje služby v oblasti hypotečních úvěrů na bydlení a prodává úvěry na sekundárním trhu investorům. Segment Retail Banking nabízí služby, které zahrnují pobočky, bankomaty a další. Společnost sídlí v Buffalu ve státě New York.

Sektor: Financial
Odvětví: Banks-Regional
Zaměstnanci: 22 879
CEO: Rene Jones
Založeno: 1856
Země: USA
IPO: 17.03.1980
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: MTB
Rating S&P: BBB+
Rating Moody’s: A3
One M&T Plaza  
Buffalo, NY, 14203  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: mtb.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy M&T Bank v dlouhodobém horizontu rostou. I když dojde občas ke zpomalení, tak za posledních 35 let mají velmi solidní rostoucí trend. V roce 2021 dosáhly příjmy 5.99 miliardy dolarů, což je o necelé 1 % více než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom podobně, jen je tu více znatelná finanční krize, kde došlo k poklesu o 60 %. V roce 2021 dosáhl zisk na akcii na 13.80$, což je o necelých 39 % více, než v předchozím roce 2020.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, i když řekněme v cyklech, ale stále ve stoupajícím trendu.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE M&T Bank se pohybuje v průměru kolem požadovaných 10 %.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 60 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u M&T Bank vidíme pokles v posledních dvou letech na 70 %. Banka tedy od roku 2019 poskytuje čím dál méně úvěrů, jelikož se v průměru pohybovala kolem 95 %.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 71 miliard dolarů a jedná se o stejnou výši jako v předchozím roce.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 60 miliard dolarů a zde je to nárůst o 26 % oproti předchozímu roku.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. M&T Bank je v současnosti na hodnotě 1.10.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr pod dlouhodobým průměrem 1.77 / 1.96.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2021 byl tento poměr ještě trochu nad požadovanou úrovní a to 10.44 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. M&T Bank mají za rok 2021 2.23 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých a toto číslo od roku 2020 roste.

Dividendy

Graf výplaty dividend je zde o poznání jiný, než u ostatní většiny bank, které jsou závislé na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 4.80$ na akcii.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti rostl až do roku 2016, kdy dosáhl množství necelých 157 milionů akcií. Od té doby počet akcií v oběhu klesá až na současných 129 milionů.

Růst dividend %

Graf znázorňující každoroční procentuální navyšování dividend s výhledem do roku 2026. Můžeme vidět, že každoroční navyšování samozřejmě kolísá, ale v průměru vychází na 11.70 % za posledních 20 let.

Výplatní poměr

Výplatní poměr se dlouhodobě pohybuje kolem 30 – 40%, takže bance zbývá ještě dostatek kapitálu a má velké rezervy. Opakem byla finanční krize, kde vyplatila dokonce 95 % svého kapitálu akcionářům. Ale i přesto si výši dividendy udrželi.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla M&T Bank kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 11.42 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců v průběhu let až na menší výkyvy stále roste. V roce 2021 M&T Bank zaměstnávala 17 115 zaměstnanců, což je o 4 000 více, než v roce 2011.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je růst do konce roku 2023 a to zhruba o 29 % a poté stagnování, popřípadě lehčí pokles. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 5.99 miliardy dolarů na 9.27 miliardy dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst do konce roku 2024 a to dokonce o 50 % a poté během následujících dvou let menší poklesy. I tak by měl zisk na akci vzrůst z 13.80$ v roce 2021 na 15.10$ na akcii v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.24, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 1.42 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.62%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 453.74$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti M&T Bank 192.56$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 323.15$(výpočty jsou ke dni 10.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET